h1

  • O Servizo de Nefroloxía constitúe unha estrutura física e funcional da Área Sanitaria da Coruña e Cee (ASACEC) e, por tanto, do Sergas. O seu funcionamento e actuación enmárcanse nas liñas estratéxicas destes organismos e seguen as directrices e planificación dun sistema xerarquizado destas características.
  • O Servizo de Nefroloxía asume a prevención, diagnóstico e tratamento das enfermidades renais na súa área sanitaria de referencia. Ademais, é a referencia principal para o programa de transplante renal na maior parte da Comunidade Autónoma de Galicia (exceptuando as áreas sanitarias de Santiago, Pontevedra e Vigo-POVISA). Por último, constitúe unha unidade asistencial, docente e de investigación con vocación nacional e internacional, especial, pero non unicamente nas súas áreas de máis recoñecida actividade (ERC, diálise en contorna domiciliaria e TR).
  • A prestación dos servizos asistenciais faise tanto en réxime de hospitalización como ambulatorio. Os recursos do servizo estrutúranse  en Unidades Funcionais especializadas en aspectos do manexo da enfermidade renal en función da súa tipoloxía etiolóxica ou evolutiva.
  • A asistencia para proporcionar polo Servizo preténdese integral (contemplando todas as áreas e niveis asistenciais),  segura, accesible, continuada, eficiente e orientada ao incremento continuado da calidade.
  • O Servizo garante a actividade asistencial de forma continuada as 24 horas durante os 365 días do ano para o que organiza o funcionamento das quendas ordinarias e de gardas do persoal adscrito.  
  • O Servizo de Nefroloxía xera e coordina a investigación clínica e básica aplicada das enfermidades renais e encárgase da formación continuada dos profesionais de persoal, da docencia de Médicos Residentes (MIR) e da dos alumnos das Facultades de Fisioterapia e Enfermería da Universidade da Coruña (UDC) e da Facultade Medicina da Universidade de Santiago (USC). En colaboración coas estruturas docentes da ASACEC, o Servizo fomenta as estancias formativas de médicos residentes e especialistas en Nefroloxía procedentes doutros centros da nosa Comunidade, outras Comunidades Autónomas e outros países, especialmente Portugal.
  • A actividade  asistencial, investigadora e docente do Servizo de Nefroloxía baséase nos principios esenciais da ética da profesión sanitaria: respecto á autonomía dos pacientes, equidade no trato e acceso ás prestacións, cumprimento do ordenamento xurídico e normativo sanitario, non maleficencia e procura permanente das alternativas que máis beneficien ao paciente en cada caso.

nefro.png