h1

Antes de realizar un procedemento de cirurxía oral, vostede é sometido a unha avaliación clínica por parte do persoal médico do Servizo de Cirurxía Oral e Maxilofacial.  

A consulta de cirurxía oral forma parte da avaliación do paciente e é un elemento esencial da indicación cirúrxica. O obxectivo final da avaliación é determinar se está indicado un tratamento cirúrxico e en caso de ser así informar o paciente sobre este procedemento. 

Dada a situación de pandemia tiveron que realizarse cambios na modalidade de valoración, así como nas condutas para seguir durante a mesma, para garantir a súa seguridade e a do persoal implicado. En base a esa premisa, a consulta pode ser presencial ou non presencial (por vía telefónica).  

Independentemente da modalidade de consulta, outro obxectivo é permitir que o cirurxián coñeza os seus antecedentes e o seu historial clínico. Todos os datos recompilados  durante a consulta anótanse nun curso clínico da nosa especialidade que se integra na historia clínica do paciente mediante o sistema informático (IANUS).

Así mesmo na consulta proporcionarase información achega do procedemento cirúrxico que se vai a levar a cabo, dos riscos asociados á súa patoloxía de base e as complicacións que poidan xurdir. Nesta consulta tamén se aclararán as dúbidas que vostede teña.

Nas consultas non presenciais (telefónicas), o cirurxián informaralle destes riscos e complicacións. Esta información aparece nocco.pdfConsentimento informado de cirurxía oral.pdf.  Vostede ten que consultalo e se está de acordo, outorgar a súa autorización asinando o documento . En caso de dúbidas pode contactar connosco a través do correo electrónico: cirugia.maxilofacial.coruna@sergas.es

Así mesmo debe vostede coñecer que existe maior risco de complicacións durante a cirurxía  en períodos de pandemia como o actual, existindo un risco aumentado de transmisión do SARS-CoV-2 ou complicacións asociadas á infección por coronavirus. Este risco está en función da complexidade do procedemento e as características do paciente. Para iso debe asinar outro documento relacionado respecto diso CONSENTIMIENTO INFORMADO DE RIESGO DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE INFECCIÓN POR COVID 19.pdfCONSENTIMENTO INFORMADO DE RISCO DA ATENCIÓN HOSPITALARIA DE INFECCIÓN POR COVID 19.pdf

Ambos documentos de Consentimentos Informados debe achegalos o paciente o día da cirurxía. Para iso debe descargalos desta páxina web, imprimilos e asinalos.

Lembre que cando acuda ao hospital hai unha serie de consideracións que vostede debe ter en conta:
  • ​Débense reducir as visitas do paciente ao hospital polo que, na medida do posible, fomentaranse as consultas de acto único nas que se coordinen na mesma visita a valoración do cirurxián, a inclusión en lista de espera e as probas preoperatorias.

  • Se ten cita e presenta clínica de febre, tose, malestar xeral, vómitos, diarrea, mialgias, perda de olfacto ou de gusto non debe acudir á consulta e realice consulta telefónica co seu médico de atención primaria. Neste caso tería que seguir as súas indicacións e solicitar nova consulta a través do Servizo de Admisión do hospital. 

  • Debe acudir só ou cun acompañante (en caso de pacientes dependentes e menores de idade), respectar horario de cita e manter distancia de seguridade durante a espera, asi como utilizar máscara cirúrxica e seguir as medidas de hixiene de mans.